Referat fra 2020 generalforsamlingen

Generalforsamling i JAM 2020 den 07.03.2020 på Knudshoved Kursuscenter

 

 1. Valg af dirigent

  Carl Erik Hunnerup blev valgt blev valgt.

  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

   

   

 2. Valg af referent

  Paul Andersen blev valgt.

   

   

 3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede

  Følgende stemmeberettigede medlemmer var til stede:

   

  Stig H. Jensen

  Carl Erik Hunnerup

  Bjarne B. Jensen

  Benedicte Kastrup

  Paul Stig Andersen

  Søster Jørgensen

  Jørgen Jørgensen

   

   

 4. Beretning

  Formandens beretning har været udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det bemærkedes at:

  Hjemmesiden kører fint og besøges flittigt.

  Der er løbende kampagner for at hverve nye medlemmer i stedet for dem der stopper. Det fungerer efter omstændighederne udemærket. Vi fastholder medlemstallet til forskel fra resten af Jernbanefritid.

  Beretningen blev herefter vedtaget af generalforsamlingen

   

   

 5. Regnskab:

  JAM har i 2019 haft et underskud på ca. 11.000, som primært hidrører fra indkøb af cykeltrøjer til brug ved hvervekampagne af medlemmer til cykelafdelingen.

  JAM har stadig ca. 28.000 i kassen, hvilket er pænt set i relation til det lave kontingent.

  Regnskabet blev godkendt

   

  Budget:

  Vi forventer at gå i 0 til næste år.

  Der er ikke afsat penge til kampagner, men der er de sædvanlige tilskud fra JBF til eksempelvis Copenhagen Half.

  Budgettet blev herefter godkendt.

   

   

 6. Kontingentfastsættelse

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen til at hæve kontingentet til 100 kr./år

Stig H Jensen udtrykte bekymring for, at hvilende medlemmer vil komme i tanke om at melde sig ud.

Det er en bekymring, der tages alvorligt både i JAM og JBF, men i JAM tror vi på at vi kan kompensere ved vores hvervekampagner med videre.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

 1. Indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag ud over det i pkt. 6 behandlede.

   

   

 2. Valg

  Bjarne B. Jensen genopstillede og blev valgt.

  Benedicte Kastrup genopstillede og blev valgt.

  Bo Nielsen genopstillede som revisor og blev valgt.

  Carl Erik trækker sig efter mange års tro tjeneste. Gerd Hjorth træder ind som suppleant. Tusinde tak til Carl Erik for indsatsen.

   

   

 3. Eventuelt og afslutning

  Benedicte Kastrup anbefalede, at man i højere grad reklamerer for muligheden for at deltage i åben klasse.

  Ved næste afdelingsmøde skal der fokus på om vores egne løb ligger i lige eller ulige uger, da det ellers vil kunne afskære nogle med skiftende arbejdstider.

  Vi påtænker at lave en udflugt til Samsø Maraton med henblik på at løbe halv- og kvartmaraton.

   

  Dirigent                                                       Referent

   

  CE Hunnerup                                             Paul Stig Andersen

referat fra generalforsamling 2019

Stikordsreferat fra

Jernbanens AM

Ordinær generalforsamling 2019                                                    

Lørdag den 9 marts 2019

 

Dato:           Lørdag den 9 marts 2019

 

Sted:           Kursus station Knudshoved

 

Tidspunkt: Umiddelbart efter motionsløb og kaffebord ved fælles

                  stævnet, hvilket vil være ca 16:30.

 

 

 

 

Dagsorden jf. vedtægterne.

 1. 1.     Valg af dirigent

Bjarne B Jensen blev valgt

 

 1. 2.     Valg af referent

Paul Andersen blev valgt

 

 1. 3.     Konstatering af fremmødte stemmeberettigede

De tilstedeværende var alle stemmeberettiget

 

      4. Beretning

          Formandens beretning var tidligere udsendt på mail og lå fremme i kopier til de tilstedeværende. Der var ingen kommentarer til beretningen som blev enstemmigt godkendt

 

 

5. Regnskab

    Kassererens regnskab og budget var tidligere udsendt på mail, og det havde kun kastet 1 kommentar af sig,

    John Nielsen : Fint budget I skal nok være opmærksom på de nye regler for kørsel hvor man kun får dække halvdelen men det er jo både ind og ud i budgettet. Regnskab og budget blev godkendt

 

 

6. Kontingent fastsættelse.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 85.-

    Vedtaget

 

7. Indkomne forslag

    Der var ikke indkommet nogle forslag

 

 

8. Valg.

   På valg er: (Ulige år)

   Bestyrelsesmedlem Paul Andersen (Genopstiller)

   Kassere Lars Hjort Jensen (Genopstiller)

   Bestyrelses medlem Carl Erik Hunnerup (Carl Erik genopstiller, men vi eftersøger Carl Erik`s afløser. Er du interesseret i 

   at præge fremtiden i JAM ved at være med i JAM`s bestyrelse, så kontakt formanden på en sms 24684492.

                      

   Carl Erik forventer at deltage i bestyrelsen i ca 1 år mere (Valg perioden er 2 år) så hvis du melder dig som interesseret, kan   

   du vælges som suppleant med henblik på at overtage den ledige post, når Carl Erik udtræder).

   Bestyrelsessuppleant

Det var med stor glæde at vi fik valgt Gerd Hjort ind som suppleant i vores bestyrelse, stort velkommen til Gerd

 

9. Eventuelt og afslutning

Der var ikke noget til eventuelt

 

 

 

 

Udenfor referat kan nævnes at der blev drøftet mødedage for bestyrelsen så det kan indpasses med Gerd`s tandlæge praksis, ligesom vi fik knyttet et par kommentarer til Stig H Jensen, som sidste år blev valgt til årets jernbanemotionist og derfor i år afleverede det vandrende fad som blev udskiftet med en flaske rødvin.

 

 

 

For referatet

 

Bjarne Jensen